top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1: Identiteit van de verkoper

 

Lea Roos

Van Bennekomweg 60, 3941RK Doorn

0634726037

hello@touwdesign.nl

 

KvK: 71592857

BTW identificatienummer: NL002466092B09

 

2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop https://www.touwdesign.nl

2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Touw Design ® behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

3: Bestelling

3.1 Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het digitaal doorsturen van de bestelling door het klikken op de button “bestellen met betalingsverplichting”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Bij elke digitale bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Een digitale bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn.

 

4: Persoonsgegevens

4.1 Touw Design ® is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Touw Design ® vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

 

5: Prijzen

5.1. De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro excl. transportkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.

5.2  Touw Design ® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

6: Artikelen

6.1 De foto’s, afbeeldingen en kleuren van producten zijn zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product.

6.2 Informatie, mondelinge mededelingen, enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 

6.3 Touw Design ® is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen of typefouten op de website.

6.4 Touw Design ®  geeft geen garantie met betrekking tot de exacte juistheid van afmetingen en gewichtsopgaven. Deze zijn slechts indicatief.

 

7: Betalingen

7.1 Betaling gebeurt steeds vooraf via iDeal of bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag incl. verzendkosten over op bankrekening NL14 KNAB 0412 0673 90 t.n.v. Touw Design, onder vermelding van het ordernummer.

 

8: Verzending

8.1 Als de betaling ontvangen is, wordt de bestelling zo snel mogelijk gemaakt en verstuurd. De genoemde levertijd begint vanaf het moment dat de betaling bij ons binnen is. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 

 

9: Verzendkosten

Verzending Nederland:

Brief tot 20 gram: € 1,03

Brief 20-50 gram: € 2,18

Brief 50-100 gram: € 3,27

Brievenbuspakketje: € 4,84

Verzending België: 

Pakketje t/m 2kg (DHL): € 9,85 

 

- Ophalen bij ons in Doorn: volledig gratis

 

10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Touw Design ® zijn voor rekening van de klant.

 

11: Retour

11.1 Indien bestelde artikelen niet in juiste staat geleverd zijn, kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van Touw Design ®. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. 

11.2 Touw Design ® behoudt het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

11.3 Handgemaakte artikelen die op maat gemaakt zijn en naar wens van de klant, worden niet teruggenomen en zullen ook niet vergoed worden.

 

12: Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van logo's, tekeningen, data, teksten, beelden, e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Touw Design ®

 

13: Garantiebepaling

13.1 Op de door Touw Design ® gemaakte producten bestaat één kalenderjaar garantie. Wij garanderen dat het product zonder gebreken zal functioneren. De genoemde garantie geldt niet als er onbezonnen mee om wordt gegaan, het product gebruikt wordt voor een ander doeleind dan door ons aangegeven of als er wijzigingen in het product worden aangebracht / geprobeerd zijn om wijzigingen aan te brengen. 

13.2 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, of in geval uitsluiting van aansprakelijkheid dwingendrechtelijke is uitgesloten, is Touw Design ® niet aansprakelijkheid voor schade. 

13.3 In geval Touw Design ®, aansprakelijk is, dan is het bedrag waarvoor Touw Design ® aansprakelijk is, beperkt tot het bedrag dat door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake wordt uitgekeerd, doch niet hoger dan het aankoopbedrag. 

13.4 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Touw Design ® tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment van aflevering/afronding van de werkzaamheden door Touw Design ®. Alleen binnen deze periode kunt u Touw Design tot vergoeding van schade aanspreken. 

 

14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

bottom of page